NÅGRA ORD OM BOSTADSRÄTTSLAGEN

Att bo och äga andel i bostadsrätt innebär i grunden att den boende själv har en möjlighet att påverka sin boendemiljö genom sitt medlemskap i en bostadsrättsförening. Formerna som föreningar har att verka inom är reglerade i bostadsrättslagen. Lagen säger dessutom, att bostadsrättshavaren är skyldig att följa föreningens ordningsregler.
Bostadsrättshavare har således skyldigheter enligt både lag och ordningsregler. Uppfylles inte skyldigheterna kan det i yttersta fall leda till att bostadsrätten förverkas. Med andra ord: Du och din famlj kan tvingas flytta. Det bör dock påpekas, att frågan om förverkande (vräkning) avgörs av domstol efter begäran av föreningen. Före en sådan begäran måste föreningens styrelse uppmana dig att vidta rättelse.
Här följer en kort sammanfattning över de förverkandegrunder som har stöd i lagen:

  • Försenad betalning av avgifter
  • Otillåten uthyrning
  • Otillåten användning
  • Förekomsten av ohyra
  • Vanvård
  • Om föreningens representanter och servicepersonal, t.ex. sotare, nekas tillträde till bostaden
  • Om bostaden används vid brottslig verksamhet
  • Upprepat trots mot ordningsregler

Klicka här om du vill läsa Bostadsrättslagen i sin helhet..

ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DIN BOSTADSRÄTT

Om du vill göra större ändringar i din bostadsrätt, flytta/bygga en innervägg eller liknande, så måste styrelsen godkänna dina förslag innan du får påbörja förändringen. En blankett för detta kan du hitta nedan. Är du osäker på om du behöver skriva en sådan, kontakta någon i styrelsen och fråga. Ändringsblankett